พุธ 4 สิงหาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean


การปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

การปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ขอรับบริจาคหนังสือสภาพดี เพื่อสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน / ชุมชน

ขอรับบริจาคหนังสือสภาพดี เพื่อสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน / ชุมชน

alt

 

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

นายเทียว วีสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ต้อนรับ นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอแก่งกระจาน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๒ บูรณาการร่วมกับโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมี ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังจันทร์ ประชาชนในตำบลวังจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒

ธรรมาภิบาล

alt

 

ธรรมาภิบาล คือ แนวคิดของ การปกครอง การบริหารจัดการ  หรือ governance ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นสิ่งที่มีมาพร้อมกับการมีอารยธรรมของมนุษย์ ดังนั้นเราอาจให้ความหมายของ การปกครอง หรือ  การบริหารจัดการ  ว่า เป็นกระบวนการของการตัดสินใจและกระบวนการที่มีการนำผลของการตัดสินใจไปปฏิบัติ คำว่าการปกครองหรือการบริหารจัดการอาจถูกใช้ไปในหลายสถานะ เช่น ในเรื่องของการปกครองหรือการบริหารงานเอกชน การปกครองหรือการบริหารงานในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น

ธรรมาภิบาลจึงเป็นเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นหลักการ โดยมิใช่หลักการที่เป็นรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการการทำงาน ซึ่งหากมีการนำมาใช้เพื่อการบริหารงานแล้ว จะเกิดความเชื่อมั่นว่าจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือ ความเป็นธรรม, ความสุจริต, ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545)

ธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญหลายประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรที่นำมาใช้ หลักการที่มีผู้นำไปใช้เสมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ การมีสำนึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการคำนึงถึงคนทุกกลุ่มหรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม แต่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีนั้นได้ระบุไว้ 6 หลักการดังกล่าวมาแล้วและกลายเป็นหลักการสำคัญที่มีการนำมาใช้ในประเทศไทยอย่างกว้างขวางอยู่ในปัจจุบันนี้ แต่ก็มีคำถามว่าหลักการต่างๆนี้หมายถึงอะไร แล้วจะทราบได้อย่างไรว่ามีธรรมาภิบาลแล้วหรือยัง มีมากหรือน้อย ต้องปรับปรุงอะไรอีกบ้าง คำตอบที่อาจเป็นไปได้ก็คือการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อผู้ใช้จะได้เข้าใจและนำไปใช้ตรวจสอบตนเองและผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นได้

หลักการต่างๆที่อธิบายการมีธรรมาภิบาลและการนำไปประยุกต์ใช้ ธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วยหลักการต่างๆมากมายแล้วแต่ผู้ที่จะนำเรื่องของธรรมาภิบาลไปใช้ และจะให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากกว่ากัน และในบริบทของประเทศ บริบทของหน่วยงาน หลักการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด สำหรับประเทศไทยแล้ว เนื่องจากได้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ให้ความสำคัญกับหลักการสำคัญ 6 หลักการดังกล่าวแล้วในที่นี้จึงขอนำเสนอรายละเอียดของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของหลักการทั้ง 6 หลักการของสถาบันพระปกเกล้า (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) ดังต่อไปนี้

1. ด้านหลักนิติธรรม Rule of Laws
2. หลักด้านหลักคุณธรรม Ethics
3. ด้านความโปร่งใส Transparency
4. หลักการมีส่วนร่วม Participation
5. หลักสำนึกรับผิดชอบ Accountability
6. หลักความคุ้มค่า Value for Money

เรียบเรียงโดย พัชรินทร์ พูนกลาง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สิงหาคม ๒๕๕๖

 

ประกาศ เรื่อง นโยบายพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังัจนทร์ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

เรื่อง นโยบายพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม

และความโปร่งใสในการบริหารงาน

บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์

สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจ อบต.วังจันทร์ ด้านใด

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย