อังคาร 1 ธันวาคม 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean


แบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เรียน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน พ่อค้า ประชาชน ผู้ที่มารับบริการ และผู้ที่มาติดต่อราชการ กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒) ทุกท่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ที่มารับบริการ/ติดต่อราชการกับทางหน่วยงานทุกส่วนราชการในสังกัดฯ ขอความกรุณาท่านในการตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (รายละเอียดปรากฎตามลิงค์แนบท้ายนี้) และทั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ 

alt

ผู้ดูแลระบบ ITAS อบต.วังจันทร์
วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/lfxtub

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่องสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีต สายบ้านซ่อง - บ้านทุ่งเคล็ด

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่องสร้างถนนผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านซ่อง - บ้านทุ่งเคล็ด

หมู่ที่ ๓ บ้านวังจันทร์ - หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

ประชุมคณะทำงาน/ผู้แทนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ

alt

นายสุรวัฒน์ อยู่เป็นสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประชุมคณะทำงาน/ผู้แทนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินโครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต.วังจันทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

แผนการดำเนินงานประจำปี 2562

alt

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562

การรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" โรงเรียนบ้านซ่อง

alt

นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ออกให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนจัดการขยะอย่างถูกวิธี ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านซ่อง เมือวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

alt

alt

alt

alt

alt

บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์

สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจ อบต.วังจันทร์ ด้านใด

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย