จันทร์ 8 มีนาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean


ประกาศ เรื่อง นโยบายพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังัจนทร์ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

เรื่อง นโยบายพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม

และความโปร่งใสในการบริหารงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๔)

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖

 

alt

แบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เรียน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน พ่อค้า ประชาชน ผู้ที่มารับบริการ และผู้ที่มาติดต่อราชการ กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒) ทุกท่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ที่มารับบริการ/ติดต่อราชการกับทางหน่วยงานทุกส่วนราชการในสังกัดฯ ขอความกรุณาท่านในการตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (รายละเอียดปรากฎตามลิงค์แนบท้ายนี้) และทั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ 

alt

ผู้ดูแลระบบ ITAS อบต.วังจันทร์
วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/lfxtub

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่องสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีต สายบ้านซ่อง - บ้านทุ่งเคล็ด

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่องสร้างถนนผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านซ่อง - บ้านทุ่งเคล็ด

หมู่ที่ ๓ บ้านวังจันทร์ - หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์

สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจ อบต.วังจันทร์ ด้านใด

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย