อังคาร 3 สิงหาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean


พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 

alt

alt

เนื่องจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกได้รายงานพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งพื้นที่การระบาดใกล้กับชายแดนประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น

อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งมีการระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและปฏิบัติงานควบคุมโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงมีประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในสัตว์ซากสัตว์ชนิดสุกรหรือหมูป่าในเขตอำเภอแก่งกระจาน

และขอความร่วมมือประชาชนแจ้งสุกร มีอาการตายเฉียบพลันมีไข้สูง นอนสุมกัน ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง ขาหลัง มีอาการทางระบบอื่น เช่น ทางเดินหายใจ เช่นไอ ทางเดินอาหาร ถ่ายเป็นเลือด แท้ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีโทร ๐๓๒-๔๒๕๔๙๖ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ ๐๖๓-๒๕๕-๖๘๘๘ โดยทันที

 

ประกาศแล้ว! พ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับใหม่ ไฟเขียว “กัญชา-กระท่อม” เพื่อการแพทย์ แต่ลอบเสพ-ขาย คุกเหมือนเดิม

alt

พบสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) เปิดช่องให้นำยาเสพติดประเภท ๕ “กัญชา-กระท่อม” ไปใช้ทางการแพทย์ ครอบคลุมถึงยาแผนโบราณและยาสมุนไพร แต่ระยะ ๕ ปีแรกได้เฉพาะหน่วยงานรัฐ หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นเท่านั้น แต่ผู้ลักลอบครอบครองและจำหน่ายรับโทษเหมือนเดิม ส่วนผู้เสพถ้าไม่ใช่รักษาโรค คุก ๑ ปี ปรับ ๒ หมื่น ถ้าเป็นกระท่อมปรับ ๒ พัน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/019/T_0001.PDF

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

alt

alt

นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และพิจารณาอนุมัติโครงการที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทรื อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

alt

alt

นายสุรวัฒน์ อยู่เป็นสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแผนการดูแลรายบุคคลและค่าบริการเหมาจ่ายตามชุดสิทธิประโยชน์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ สปสช.ตำบลวังจันทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

alt

alt

alt

นายสุรวัฒน์ อยู่เป็นสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทองทุนหลักประกันสุขภาพ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ และโครงการสุขภาพ ชีวีสดใส สูงวัยอายุยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์

สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจ อบต.วังจันทร์ ด้านใด

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย