พุธ 20 พฤศจิกายน 2019
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean


พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 

alt

alt

เนื่องจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกได้รายงานพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งพื้นที่การระบาดใกล้กับชายแดนประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น

อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งมีการระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและปฏิบัติงานควบคุมโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงมีประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในสัตว์ซากสัตว์ชนิดสุกรหรือหมูป่าในเขตอำเภอแก่งกระจาน

และขอความร่วมมือประชาชนแจ้งสุกร มีอาการตายเฉียบพลันมีไข้สูง นอนสุมกัน ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง ขาหลัง มีอาการทางระบบอื่น เช่น ทางเดินหายใจ เช่นไอ ทางเดินอาหาร ถ่ายเป็นเลือด แท้ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีโทร ๐๓๒-๔๒๕๔๙๖ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ ๐๖๓-๒๕๕-๖๘๘๘ โดยทันที

 

ประกาศแล้ว! พ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับใหม่ ไฟเขียว “กัญชา-กระท่อม” เพื่อการแพทย์ แต่ลอบเสพ-ขาย คุกเหมือนเดิม

alt

พบสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) เปิดช่องให้นำยาเสพติดประเภท ๕ “กัญชา-กระท่อม” ไปใช้ทางการแพทย์ ครอบคลุมถึงยาแผนโบราณและยาสมุนไพร แต่ระยะ ๕ ปีแรกได้เฉพาะหน่วยงานรัฐ หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นเท่านั้น แต่ผู้ลักลอบครอบครองและจำหน่ายรับโทษเหมือนเดิม ส่วนผู้เสพถ้าไม่ใช่รักษาโรค คุก ๑ ปี ปรับ ๒ หมื่น ถ้าเป็นกระท่อมปรับ ๒ พัน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/019/T_0001.PDF

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

alt

alt

นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และพิจารณาอนุมัติโครงการที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทรื อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

alt

alt

นายสุรวัฒน์ อยู่เป็นสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแผนการดูแลรายบุคคลและค่าบริการเหมาจ่ายตามชุดสิทธิประโยชน์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ สปสช.ตำบลวังจันทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

alt

alt

alt

นายสุรวัฒน์ อยู่เป็นสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทองทุนหลักประกันสุขภาพ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ และโครงการสุขภาพ ชีวีสดใส สูงวัยอายุยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

บทความ อื่นๆ ...

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจ อบต.วังจันทร์ ด้านใด

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.วังจันทร์

แผนที่ท่องเที่ยวไทย