พุธ 20 พฤศจิกายน 2019
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean


ประกาศสอบราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

เรื่อง   สอบราคาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

หมู่ที่  3 บ้านวังจันทร์  ตำบลวังจันทร์   อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

---------------------------------------------------

 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  บ้านวังจันทร์  ตำบลวังจันทร์   อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี   จำนวน   2  สาย  ดังนี้

 สายที่ 1 สายบ้านป้านวล  เกตุสุริโย    ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  124.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  434  ตารางเมตร

        สายที่ 2 สายบ้านนางเผื่อน  ศิวิลัย ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  150.00  เมตร  หนา 0.15   เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  450   ตารางเมตร

  (ตามแบบที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1  ป้าย  โดยมีราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้  เป็นเงิน   438,100  บาท  (-สี่แสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)  

 

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

     1.   เป็นนิติบุคคล    หรือบุคคลธรรมดา   ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

 

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น   ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3.   มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า   200,000   บาท

 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่   26  มิถุนายน 2557    ระหว่างเวลา  10.00 – 11.00  .       ณ  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านวังจันทร์   ตำบลวังจันทร์  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  23  มิถุนายน – 4  กรกฎาคม 2557   ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์  และในวันที่  7  กรกฎาคม 2557   เวลา  08.30 – 16.30  น.   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   8  กรกฎาคม  2557   ตั้งแต่เวลา  10.30 – 11.00  น  

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ  800 บาท  (-แปดร้อยบาทถ้วน-)  ได้        ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 23  มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557   ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 นเว้นวันหยุดราชการ    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-3246-5110   ในวันและเวลาราชการ

 

 

ประกาศ   ณ  วันที่  23  เดือน มิถุนายน พ.2557

 

  

(นายสมชาย   พรพิจิตรทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ประกาศสอบราคา


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

เรื่อง   สอบราคาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

หมู่ที่  1 บ้านซ่อง  ตำบลวังจันทร์   อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

---------------------------------------------------

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านซ่อง ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 4 สาย  ดังนี้

      
สายที่ 1 สายบ้านนางพลอย  นามไว  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  54.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  162  ตารางเมตร

 สายที่ 2 สายบ้านนายพัน  ศรีเสม ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  38.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  114   ตารางเมตร

 สายที่ 3  สายบ้านนายหย่วน  เกตุสุริโย  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 56.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  168  ตารางเมตร

 สายที่ 4 สายบ้านนางอารีย์  สิทธิชัย ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  50.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  150 ตารางเมตร  

 (ตามแบบที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1  ป้าย  โดยมีราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้  เป็นเงิน 300,000  บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)  

 

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

     1.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา   ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น   ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3.   มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า   150,000   บาท

 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่   26  มิถุนายน 2557    ระหว่างเวลา  09.00 – 10.00  ณ  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านซ่อง ตำบลวังจันทร์  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  23 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557   ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์  และในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  8 กรกฎาคม  2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 10.30  น 

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ  600 บาท  (-หกร้อยบาทถ้วน-)  ได้   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557   ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 นเว้นวันหยุดราชการ    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3246-5110  ในวันและเวลาราชการ

  

ประกาศ ณ วันที่  23 มิถุนายน  พ.. 2557

  

 

(นายสมชาย   พรพิจิตรทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 

สอบราคา

  alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

เรื่อง   สอบราคาก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำคอนกรีต

หมู่ที่  2 บ้านหนองมะกอก   ตำบลวังจันทร์   อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

---------------------------------------------------

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำคอนกรีต จากหลังวัดหนองมะกอกถึงบ้านนายสมพิน  เขียวใบทอง  หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก  ตำบลวังจันทร์   อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  ขนาดปากบนกว้าง 1.50 เมตร ปากล่างกว้าง  0.30  เมตร  หนา  0.07  เมตร  ยาวรวม  550  เมตร (ตามแบบที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย โดยมีราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้  เป็นเงิน   473,000 บาท  (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)  

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

             1. เป็นนิติบุคคล    หรือบุคคลธรรมดา   ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

 2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น   ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า   230,000   บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่   7  พฤษภาคม 2557    ระหว่างเวลา  09.00 – 10.0.   ณ  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก  ตำบลวังจันทร์  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ 

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  30  เมษายน – 16  พฤษภาคม 2557   ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์  และในวันที่  19  พฤษภาคม 2557   เวลา  08.30 – 16.30  น.   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   20  พฤษภาคม 2557   ตั้งแต่เวลา   10.00 – 10.30  น  

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ  900  บาท  (-เก้าร้อยบาทถ้วน-) ได้    ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 30  เมษายน - 16 พฤษภาคม 2557  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-3246-5110   ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ   ณ  วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.2557

 

 

 

(นายสมชาย   พรพิจิตรทรัยพ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต ม.๖


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

      องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

สอบราคาจ้างโครงการถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

      องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๗,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

บทความ อื่นๆ ...

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจ อบต.วังจันทร์ ด้านใด

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.วังจันทร์

แผนที่ท่องเที่ยวไทย