การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในประเทศเพื่อบ้านของประเทศไทย

พิมพ์

เนื่องจากพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในประเทศเพื่อบ้านของประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอ๊ณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ซึ่งพื้นที่การระบาดใกล้กับชายแดนประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น

 

อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งมีการระบาดของโรคดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เลี้ยงสุกรและประชาชนทราบดังนี้

 

-โรคอหิวาต์แอฟริกาคนสุกร เป็นโรคไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่เป็นอันตรายต่อสุกรเนื่องจากเป็นโรคแล้วตายไม่มีทางรักษา

 

-สุกรติดโรคได้จากการสัมผัสหรือไม่รับเชื้อโดยตรงจากสุกรป่วย ติดต่อโดยอ้อม เมื่อสุกรได้รับเชื้อจะมีระยะฟักตัวนาน ๕ - ๑๕ วัน สุกรจะมีไข้สูง นอนสุมร่วมกับท้องเสียเป็นเลือด ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง มีอาการ ไอ แท้ง และขาหลังไม่มีแรง โดยสุกรจะมีอัตราการตายร้อยละ ๑๐๐ เมื่อแสดงอาการ

 

และขอความร่วมมือประชาชนแจ้งสุกร มีอาการตายเฉียบพลันมีไข้สูง นอนสุมกัน ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง ขาหลัง มีอาการทางระบบอื่น เช่น ทางเดินหายใจ เช่นไอ ทางเดินอาหาร ถ่ายเป็นเลือด แท้ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีโทร ๐๓๒-๔๒๕๔๙๖ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ ๐๖๓-๒๕๕-๖๘๘๘ โดยทันที

 

alt