อังคาร 13 เมษายน 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

กฎหมาย

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง นโยบายพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังัจนทร์ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน nayanawut 105
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๔) nayanawut 57
3 ข้อบังคับกรมเจ้าท่า พ.ศ. ๒๕๖๑ nayanawut 47
4 ระเบียบกรมเจ้าท่า สําหรับเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา พ.ศ.2561 nayanawut 57
5 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดประเภทของเรือประมง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 nayanawut 56
6 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2561 nayanawut 65
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 nayanawut 565
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 nayanawut 3520
9 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 nayanawut 401
10 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 nayanawut 75

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย