อังคาร 26 กันยายน 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จะดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพทุกประเภท ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ nayanawut 344
62 เรื่อง ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ nayanawut 259
63 สร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด(การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว) nayanawut 911
64 ขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกพืชกระท่อม"คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม" nayanawut 1464
65 ตารางการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ nayanawut 860
66 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ nayanawut 228
67 ขั้นตอนการทำชั้นวางรองเท้า จากวัสดุรีไซเคิล nayanawut 228
68 รู้ทัน "โคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019" nayanawut 1810
69 ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลวังจันทร์ ประจำปี 2563 อบต.วังจันทร์ 408
70 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย nayanawut 906
71 คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยโรคไข้หวัดใหญ่ nayanawut 396
72 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ nayanawut 204
73 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า nayanawut 218
74 ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2563 nayanawut 221
75 การมอบอำนาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ปฏิบัติราชการแทน nayanawut 201
76 การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในประเทศเพื่อบ้านของประเทศไทย nayanawut 328
77 ๑ มกราคม ๒๕๖๓ งดการให้บริการถุงพลาสติกทั่วประเทศ nayanawut 335
78 ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" nayanawut 470
79 มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ nayanawut 2305
80 ประโยชน์ของไอโอดีน nayanawut 10345
81 พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ nayanawut 1928
82 รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2564 nayanawut 262
83 ประกาศแล้ว! พ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับใหม่ ไฟเขียว “กัญชา-กระท่อม” เพื่อการแพทย์ แต่ลอบเสพ-ขาย คุกเหมือนเดิม nayanawut 13125
84 แผ่นพับการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด nayanawut 349
85 แผ่นพับให้ความรู้เรื่องขยะ nayanawut 4407
86 ควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งตาเพชร ตำบลวังจันทร์ nayanawut 395
87 ระวังป้องกันโรคมือเท้าปาก nayanawut 414
88 ธรรมาภิบาล nayanawut 3588
89 ศูนย์ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) nayanawut 2118
90 "โรคไข้เลือดออก" ภัยร้ายใกล้ตัว nayanawut 676

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย