จันทร์ 26 ตุลาคม 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กองทุนคุ้มครองพันธ์พืช พรบ.คุ้มครองพันธ์พืช พ.ศ. 2542 nayanawut 9
2 วิถีชีวิตใหม่...ห่างไกล โควิด-19 nayanawut 9
3 การตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 14
4 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จะดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพทุกประเภท ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ nayanawut 13
5 เรื่อง ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ nayanawut 9
6 สร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด(การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว) nayanawut 21
7 ขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกพืชกระท่อม"คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม" nayanawut 43
8 ตารางการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ nayanawut 51
9 รู้ทัน "โคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019" nayanawut 511
10 ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลวังจันทร์ ประจำปี 2563 อบต.วังจันทร์ 62
11 คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยโรคไข้หวัดใหญ่ nayanawut 107
12 การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในประเทศเพื่อบ้านของประเทศไทย nayanawut 20
13 ๑ มกราคม ๒๕๖๓ งดการให้บริการถุงพลาสติกทั่วประเทศ nayanawut 25
14 ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" nayanawut 88
15 มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ nayanawut 674
16 ประโยชน์ของไอโอดีน nayanawut 34
17 พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ nayanawut 231
18 ประกาศแล้ว! พ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับใหม่ ไฟเขียว “กัญชา-กระท่อม” เพื่อการแพทย์ แต่ลอบเสพ-ขาย คุกเหมือนเดิม nayanawut 389
19 แผ่นพับการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด nayanawut 7
20 แผ่นพับให้ความรู้เรื่องขยะ nayanawut 8
21 ควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งตาเพชร ตำบลวังจันทร์ nayanawut 59
22 ระวังป้องกันโรคมือเท้าปาก nayanawut 20
23 ธรรมาภิบาล nayanawut 501
24 ศูนย์ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) nayanawut 584
25 "โรคไข้เลือดออก" ภัยร้ายใกล้ตัว nayanawut 27
26 ผลการตรวจสอบแหล่งน้ำธรรมชาติและรางระบายน้ำเสียในเขตรับผิดชอบตำบลวังจันทร์ 2562 nayanawut 9
27 แผ่นพับเรื่องรวมใจลดโลกร้อน ด้วยหลักการ Green&Clean nayanawut 6
28 แผ่นพับเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า nayanawut 6
29 แบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) nayanawut 124
30 ใส่ใจดูแลผู้สูงวัยป่วยติดบ้านติดเตียง nayanawut 105

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย