พุธ 26 มกราคม 2022
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำแถลงนโยบายของอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 8
2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน. nayanawut 23
3 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูก nayanawut 45
4 แม่ที่ดีเป็นยังไง ? nayanawut 42
5 การสื่อสารและวิธีสร้างสุขในครอบครัว nayanawut 47
6 ความรักและชีวิตคู่ nayanawut 47
7 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย 2564 nayanawut 407
8 การขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ nayanawut 95
9 ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2564 nayanawut 40
10 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ การบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 111
11 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 nayanawut 44
12 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2565 nayanawut 79
13 กองทุนคุ้มครองพันธ์พืช พรบ.คุ้มครองพันธ์พืช พ.ศ. 2542 nayanawut 105
14 วิถีชีวิตใหม่...ห่างไกล โควิด-19 nayanawut 161
15 การตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 116
16 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จะดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพทุกประเภท ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ nayanawut 130
17 เรื่อง ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ nayanawut 82
18 สร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด(การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว) nayanawut 209
19 ขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกพืชกระท่อม"คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม" nayanawut 506
20 ตารางการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ nayanawut 340
21 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ nayanawut 44
22 ขั้นตอนการทำชั้นวางรองเท้า จากวัสดุรีไซเคิล nayanawut 71
23 รู้ทัน "โคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019" nayanawut 1063
24 ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลวังจันทร์ ประจำปี 2563 อบต.วังจันทร์ 164
25 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย nayanawut 249
26 คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยโรคไข้หวัดใหญ่ nayanawut 203
27 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ nayanawut 39
28 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า nayanawut 30
29 ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2563 nayanawut 37
30 การมอบอำนาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ปฏิบัติราชการแทน nayanawut 36

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์


สุรวัฒน์  อยู่เป็นสุข
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.วังจันทร์
โทร. 032-465110 ต่อ 20

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย