พุธ 4 สิงหาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย 2564 nayanawut 321
2 การขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ nayanawut 44
3 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ การบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 59
4 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 nayanawut 14
5 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2565 nayanawut 16
6 กองทุนคุ้มครองพันธ์พืช พรบ.คุ้มครองพันธ์พืช พ.ศ. 2542 nayanawut 66
7 วิถีชีวิตใหม่...ห่างไกล โควิด-19 nayanawut 85
8 การตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 70
9 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จะดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพทุกประเภท ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ nayanawut 85
10 เรื่อง ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ nayanawut 48
11 สร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด(การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว) nayanawut 138
12 ขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกพืชกระท่อม"คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม" nayanawut 312
13 ตารางการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ nayanawut 200
14 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ nayanawut 3
15 ขั้นตอนการทำชั้นวางรองเท้า จากวัสดุรีไซเคิล nayanawut 38
16 รู้ทัน "โคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019" nayanawut 872
17 ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลวังจันทร์ ประจำปี 2563 อบต.วังจันทร์ 115
18 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย nayanawut 45
19 คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยโรคไข้หวัดใหญ่ nayanawut 164
20 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ nayanawut 3
21 การมอบอำนาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ปฏิบัติราชการแทน nayanawut 3
22 การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในประเทศเพื่อบ้านของประเทศไทย nayanawut 73
23 ๑ มกราคม ๒๕๖๓ งดการให้บริการถุงพลาสติกทั่วประเทศ nayanawut 79
24 ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" nayanawut 153
25 มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ nayanawut 1050
26 ประโยชน์ของไอโอดีน nayanawut 88
27 พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ nayanawut 522
28 รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2564 nayanawut 13
29 ประกาศแล้ว! พ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับใหม่ ไฟเขียว “กัญชา-กระท่อม” เพื่อการแพทย์ แต่ลอบเสพ-ขาย คุกเหมือนเดิม nayanawut 1661
30 แผ่นพับการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด nayanawut 58

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ









พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์

หน่วยงานภาครัฐ











แลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ





พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์



พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย