อังคาร 3 สิงหาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ประธานสภาอบต. ประธานสภาอบต.


นายบุญรอด น้อยบุตร
ประธานอบต.วังจันทร์

รองประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.
นายนวม จันทร์เจิม
รองประธานสภาอบต.
 
เลขานุการสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
นายสุรวัฒน์ อยู่เป็นสุข
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.
นายมานพ เกตุสุริโย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.
นางสุภาพร แสนสวัสดิ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.
นายสังเวียน วะชังเงิน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.
นายบุญรอด น้อยบุตร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.
นางปราณี รอดรุ่ง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.
นายสมศักดิ์ ค้ำจุน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.
นางสาวจำปี ศรีสว่าง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.
นายบุญ แก้วโกสีย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.
นายเฉลียว สว่างยิ่ง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.
นางบุญสืบ บัวสุวรรณ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.
นายสายยนต์ โพธิ์น้อย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
   
สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.
นางสาวพิมพ์ประไพ นกกริ่ม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.
นายสุรินทร์ คำใส
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.
นายนวม จันทร์เจิม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
   

 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย