จันทร์ 8 มีนาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนเขื่อนเพชร - แก่งกระจาน ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 14 กิโลเมตร

อาณาเขต
       ทิศเหนือ จรดตำบลพุสวรรค์  อำเภอแก่งกระจาน
       ทิศใต้ จรดตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน
       ทิศตะวันตก จรดตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน
       ทิศตะวันออก จรดตำบลวังไคร้  อำเภอแก่งกระจาน

เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 69.54 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,465 ไร่

ภูมิประเทศ
     ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์เป็นที่ราบและภูเขา โดยเฉพาะทางทิศตะวันตก ซึ่งติดต่อกับ ตำบลแก่งกระจานจะมีภูเขาเป็นส่วนใหญ่ มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์

หมู่บ้าน
     จำนวนหมู่บ้าน  8  หมู่บ้านได้แก่
หมู่บ้าน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
       บ้านซ่อง นายเยื่อน  เกตุสุริโย ผู้ใหญ่บ้าน
       บ้านหนองมะกอก นายอำนาจ  เทพอยู่ ผู้ใหญ่บ้าน
       บ้านวังจันทร์ นายวิรัตน์  นุชอ่อง กำนันตำบลวังจันทร์
       บ้านโป่งตาเพชร นายจรัฐ  ว่องไว ผู้ใหญ่บ้าน
       บ้านหนองสะแก นายเรียน  พิมพ์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน
       บ้านหนองจิก นายสวาท  พราหมณ์ศาสตร์ ผู้ใหญ่บ้าน
       บ้านสระยายนนท์ นายเสริญ  รอดจิรา ผู้ใหญ่บ้าน
       บ้านทุ่งเคล็ด นายเชาวฤทธิ์  ยี่สุ่น ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร
     ประชากรทั้งสิ้น 5,013 คน แยกเป็นชาย 2,466 คน หญิง 2,547 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 72 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 1,906 ครัวเรือน แยกได้ดังนี้
หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน(หลัง)
       บ้านซ่อง 436 463 899 354
       บ้านหนองมะกอก 491 526 1,017 288
       บ้านวังจันทร์ 328 303 631 320
       บ้านโป่งตาเพชร 169 167 336 155
       บ้านหนองสะแก 298 280 578 327
       บ้านหนองจิก 317 367 684 203
       บ้านสระยายนนท์ 187 187 374 120
       บ้านทุ่งเคล็ด 240 254 494 139
(ข้อมูลทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556)

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย