ศุกร์ 12 สิงหาคม 2022
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean


สอบราคา

  alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

เรื่อง   สอบราคาก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำคอนกรีต

หมู่ที่  2 บ้านหนองมะกอก   ตำบลวังจันทร์   อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

---------------------------------------------------

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำคอนกรีต จากหลังวัดหนองมะกอกถึงบ้านนายสมพิน  เขียวใบทอง  หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก  ตำบลวังจันทร์   อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  ขนาดปากบนกว้าง 1.50 เมตร ปากล่างกว้าง  0.30  เมตร  หนา  0.07  เมตร  ยาวรวม  550  เมตร (ตามแบบที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย โดยมีราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้  เป็นเงิน   473,000 บาท  (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)  

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

             1. เป็นนิติบุคคล    หรือบุคคลธรรมดา   ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

 2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น   ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า   230,000   บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่   7  พฤษภาคม 2557    ระหว่างเวลา  09.00 – 10.0.   ณ  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก  ตำบลวังจันทร์  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ 

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  30  เมษายน – 16  พฤษภาคม 2557   ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์  และในวันที่  19  พฤษภาคม 2557   เวลา  08.30 – 16.30  น.   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   20  พฤษภาคม 2557   ตั้งแต่เวลา   10.00 – 10.30  น  

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ  900  บาท  (-เก้าร้อยบาทถ้วน-) ได้    ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 30  เมษายน - 16 พฤษภาคม 2557  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-3246-5110   ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ   ณ  วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.2557

 

 

 

(นายสมชาย   พรพิจิตรทรัยพ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต ม.๖


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

      องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

สอบราคาจ้างโครงการถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

      องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๗,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำคอนกรีต


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

      องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

หน้า 31 จาก 31

31
ถัดไป
สุดท้าย

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจ อบต.วังจันทร์ ด้านใด

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย